Basistekst van de Piraten

0) OVER DEZE TEKST

Onderstaande tekst is de basistekst van de Piraten. Het is geen vaststaande en statische waarheid, maar een dynamische werktekst die in de toekomst herzien kan worden, en waarop verder gebouwd kan worden voor het uitschrijven van een manifesto.

De tekst is gegroeid uit de Gentse Piratencrew, die dringend nood heeft aan een basistekst om aan de buitenwereld te communiceren waarvoor de Piraten staan. Enkel  zo kan de crew verder groeien.

De tekst is een compilatie van stukken tekst uit het Piratenprogramma van 2014, en uit de (vertaalde) basisteksten van de IJslandse en de Duitse Piratenpartij, met aanvullingen van de Gentse crew en de Belgische Piraten. Alles wat in de tekst staat, is dus reeds besproken en bediscussieerd door Piraten.

553549_10150961357615796_2052171915_n

1) INLEIDING

De Piraten zijn een wereldwijde beweging van vrijheidslievende, kritische, constructieve en mondige burgers die een systeem in crisis observeren. Ze zoeken naar alternatieven en bouwen mee aan parallelle structuren, geïnspireerd op experimenten en bewijsmateriaal. Zo willen ze antwoorden bieden op de huidige ecologische, politieke, economische en maatschappelijke uitdagingen. 

10492486_1080498478644327_1944531319401670759_n

Piraten vertrekken van de concrete hedendaagse realiteit, en niet van vooronderstelde abstracte idealen zoals de zelfregulerende markt, het socialistische paradijs of het lotsverbonden volk. Hun ideaal situeert zich niet in de verre toekomst of in een schimmig verleden. Ze bouwen aan een betere wereld en beleven hun toekomstdromen hier en nu. Zo belichamen de Piraten de veranderingen die ze willen zien in de wereld.

De Piraten geloven niet in grote verkiezingsshows, in regimewissels of in partijpolitiek. Ze bepleiten een grondige update van ons democratisch systeem. Om dit doel te bereiken, achten zij het ondermeer nodig om de politieke arena te infiltreren met behulp van een politieke partij: de Piratenpartij.

De Piratenpartij staat voor een netwerk van grassroots burgergroeperingen die bottom-up het beleid willen veranderen. Dit doen ze door ideeën uit te werken, bewijzen te verzamelen en lokale steun op te bouwen rond specifieke thema’s, zoals stadslandbouw en permacultuur, gezonde lucht en natuurbescherming, de lokale deeleconomie, complementaire munten en de commons (= gemeenschapsgoed).

De Piratenpartij groeit voort uit de Piratenbeweging en is haar politieke vleugel. Maar politiek betekent macht, en macht corrumpeert en kan misbruikt worden. Kritische zelfreflectie is en blijft fundamenteel. De Piratenbeweging heeft de taak om te bewaken dat de partij haar democratische kernwaarden niet verloochent.

2) DE PIRATENCODEX

De codex geeft een overzicht van de waarden die de Piraten nastreven. Maar Piraten zijn mensen en mensen maken fouten. Dat is niet erg, zolang we er maar uit leren.

 • Piraten zijn vrij 

PP-love-logo

Piraten zijn vrijheidslievend, onafhankelijk en autonoom. Ze keuren blinde gehoorzaamheid af en schuwen dogmatische ‘waarheden’. Ze staan voor zelfbeschikkingsrecht en vrijheid van meningsuiting. Piraten dragen de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit vrijheid.

 • Piraten beschermen privacy

Piraten vechten tegen de oprukkende surveillance– en controlestaat, omdat deze de vrije ontwikkeling van het individu belemmert. Een vrije en democratische samenleving is onmogelijk zonder private en onbespiede vrije ruimte.

 • Piraten zijn kritisch

De Piraten zijn nieuwsgierig, creatief en berusten niet in het status quo. Ze dagen systemen uit, wijzen de zwaktes aan en vinden manieren om deze te corrigeren. Piraten geloven in trial-and-error en leren uit hun fouten. Ze kiezen ervoor om “voor” constructieve alternatieven te zijn, in plaats van louter “tegen” alles wat fout loopt. 

 • Piraten zijn integer

Piraten zijn eerlijk en houden hun woord. Ze handelen naar eer en geweten en durven hun fouten toegeven. De Piraten onthullen maatschappelijke problemen en ondernemen actie wanneer morele moed nodig is.

 • Piraten respecteren alle vormen van leven

Piraten zijn verdraagzaam en vredelievend: ze verzetten zich tegen oorlogen en verwerpen de doodstraf. Bovendien engageren ze zich voor de bescherming van ons leefmilieu en voor de waardige behandeling van dieren. Piraten staan voor duurzaamheid en voor het behoud van de natuur.

 • Piraten delen kennis

10426113_1004638052897037_5190275402535031002_n

Informatie, onderwijs, kennis en wetenschappelijke bevindingen behoren tot ons gedeelde culturele erfgoed en moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Piraten ondersteunen een open deelcultuur en vrije software, en een hervorming van het auteursrecht. Anderzijds respecteren ze ook het werk van de makers, en zijn ze zich bewust van de obstakels die deze in het huidige systeem ondervinden.

 • Piraten zijn empathisch

Piraten respecteren de menselijke waardigheid. Ze bouwen mee aan een solidaire samenleving, waarin ook zij die kwetsbaar zijn een volwaardige plaats innemen. Piraten staan voor een politieke cultuur van empowerment en rechtvaardigheid.

 • Piraten zijn wereldburgers

Piraten maken deel uit van een wereldwijde beweging. Ze benutten de mogelijkheden van het internet ten volle, en zijn daardoor in staat om te denken en te handelen zonder grenzen. Piraten zien de wereld als één geheel en zoeken mee naar oplossingen voor globale problemen (zoals ongelijkheid, migratie, klimaatverandering en grondstoffenschaarste). 

 • Piraten zijn gelijkwaardig

Piraten streven naar gelijkwaardigheid tussen mensen, ongeacht gender, ras, leeftijd, seksuele voorkeur, opleidingsniveau, burgerlijke status, afkomst of beperking. Mensen zijn vrij om te kiezen hoe ze zichzelf ontwikkelen.

 • Piraten inspireren

De Piraten beweren niet dat ze de ultieme oplossingen hebben voor alle maatschappelijke problemen. Ze willen een constructieve aanpak op gang trekken en nodigen alle burgers uit om zich politiek te engageren. Iedereen kan een bijdrage leveren vanuit zijn of haar kennis, ervaringen en perspectieven. Piraten juichen het out-of-the-box denken toe. 

 • Piraten zijn verbonden

537335_10151518022627439_764172289_n

Piraten beseffen dat zowel individueel als gemeenschappelijk geluk liggen in de verbondenheid van mensen met zichzelf, met de ander, met de samenleving, met de natuur en met de wereld. Dankzij de digitalisering en het internet is de helft van de wereldbevolking verbonden in een horizontaal en gedecentraliseerd netwerk. Dit collectieve bewustzijn transformeert de wereld.

 • Piraten vertrouwen

Piraten hebben vertrouwen in zichzelf en durven vertrouwen in de ander. Ze geloven in samenwerking en in de wisdom of the crowd. Piraten kijken met een constructieve blik naar de samenleving. Ze bouwen mee aan de commons (= gemeenschapsgoed) en aan collectieve doelen. 

 • Piraten ondernemen

De Piraten geloven in een DIY-aanpak (Do It Yourself). Ze wachten niet op top-down oplossingen van zij die de macht bezetten, maar nemen zelf actie van onderuit. De Piraten geloven in de kracht van grassroots en bottom-up bewegingen.

 • Piraten zijn divers

De Piraten zijn een beweging van burgers die alle bevolkingslagen en alle politieke strekkingen willen verenigen. Piraten willen leren van elkaars verschillen en zo vooruitgang boeken. Ze willen de polariteit overstijgen en geloven niet in de klassieke indeling van ‘links en rechts’. Iedereen kan piraat zijn.

526769_10150775212740796_269602836_n

3) KERNWAARDEN VAN DE PIRATENPARTIJ

Eerst enkele definities voor een beter begrip van de kernwaarden:

 • Burgerrechten zijn de wettelijk beschermde rechten van individuen inzake de participatie in een democratische samenleving. Burgerrechten omvatten (maar zijn niet beperkt tot) stemrecht, recht op vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en het recht op vreedzaam protest.
 • Informatie vergroot kennis en vermindert zo onwetendheid en onzekerheid. ‘Informatie’ mag niet verward worden met ‘gegevens’ (= rauwe feiten) en ‘kennis’ (= het resultaat van een succesvolle informatie-overdracht). Informatie bestaat uit gegevens die interpreteerbaar gemaakt worden (bv. door te beschrijven of te vertalen). Informatie wordt overgedragen met behulp van boodschappen of door observatie.
 • Commons zijn gemeenschapsgoederen die opgebouwd, beheerd en gedeeld worden door een community. Ze kunnen zowel reëel (grond, coöperatieven) als virtueel (informatie, kennis, software) zijn. Ze overstijgen de logica van markt en staat, en die van nationalisering en privatisering. De leden van de community kunnen vrij gebruik maken van de commons, zonder patenten en zonder het betalen van licenties. Wederzijds respect is de basisvoorwaarde.

1. EEN KRITISCHE GEEST EN EEN FEITELIJK ONDERBOUWD BELEID

 • 1.1 Een wettelijk kader is een menselijke constructie, en dus bediscussieerbaar.
 • 1.2 Piraten benadrukken het belang van een kritische geest en een feitelijk onderbouwd beleid.
 • 1.3 Piraten menen dat beleidskeuzes gebaseerd moeten zijn op bewijsmateriaal en op onafhankelijke wetenschappelijke studies (en dus niet op speculatie, dogma’s, vooroordelen, gewoontes, reeds bestaande wetgeving, lobbywerk of partijconventies).
 • 1.4 Piraten zijn bereid om elk goed idee in overweging te nemen, ongeacht van wie of uit welke hoek dit idee komt. 
 • 1.5 Piraten moedigen experimenten en proeftuinen aan. 
 • 1.6 Beslissingen kunnen altijd herzien worden op basis van nieuw bewijsmateriaal.

2. BURGERRECHTEN

9485_1001939929833516_4000179761199523907_n

 • 2.1 Piraten zetten zich in voor de versterking en de bescherming van de burgerrechten, zowel in de reële als in de digitale wereld.
 • 2.2 Burgerrechten gaan voor op de economische belangen van groepen en ondernemingen die enkel uit zijn op winstbejag en die de maatschappij en haar burgers schade berokkenen.
 • 2.3 Piraten geloven dat burgerrechten toebehoren aan individuen en niet aan groepen of klassen. De rechten van elk individu wegen evenveel door.
 • 2.4 Piraten verdedigen het recht op vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing, maar zijn wel voor een strikte scheiding tussen kerk en staat. 
 • 2.5 Individuele vrijheid mag niet conflicteren met de vrijheid van anderen, noch met het algemeen belang. 

3. DIRECTE DEMOCRATIE EN ZELFBESCHIKKINGSRECHT

 • 3.1 Piraten geloven dat alle burgers onbeperkt recht hebben om betrokken te zijn bij beslissingen die hen aanbelangen.
 • 3.2 Piraten bepleiten een meer directe democratie: een open, pragmatisch, dynamisch, realistisch en transparant systeem waarin burgers de kans en het recht op inspraak krijgen, en hiertoe aangemoedigd worden. 
 • 3.3 Het internet maakt nieuwe vormen van burgerinspraak en democratische organisatie mogelijk. De Piraten willen deze mogelijkheden onderzoeken en in praktijk brengen.
 • 3.4 De macht van de partijpolitiek moet afgebouwd worden.
 • 3.5 Piraten menen dat het corporatisme, nl. de vermenging van economische en politieke macht, vermeden moet worden.

4. HET RECHT OP PRIVACY VOOR BURGERS

10343002_728540150538081_4710945833979131125_n

 • 4.1 Het recht op privacy moet de burgers beschermen tegen eventueel misbruik door de machthebbers (= grote organisaties zoals staten en bedrijven).
 • 4.2 Onder privacy verstaan de Piraten het recht op discretie (= geheimhouding van correspondentie, persoonlijke data, financiële situatie), het recht om anoniem te zijn en het recht op zelfbeschikking.
 • 4.3 Privacy is volgens de Piraten een noodzakelijke voorwaarde voor individuele vrijheid. Onder het mom van veiligheid wil de staat steeds meer weten over haar burgers. De Piraten zijn niet bereid om onze privacy op te geven voor die vermeende veiligheid. 
 • 4.4 Geheimhouding mag nooit verder gaan dan de bescherming van het individu en mag nooit andere individuen schaden. Het recht op privacy mag alleen geschonden worden als er solide en individu-specifieke verdenkingen zijn, en dit enkel door de bevoegde autoriteiten.
 • 4.5 Anonimiteit ontheft niemand van de verantwoordelijkheid voor hun daden.

5. DE PLICHT TOT TRANSPARANTIE VOOR OVERHEDEN

 • 5.1 Transparantie stelt de burgers in staat om toezicht te houden over de machthebbers (= grote organisaties zoals staten en bedrijven).
 • 5.2 Informatie over het beleid moet toegankelijk zijn voor het publiek, in open data formaten en in vormen die optimale bruikbaarheid van deze informatie garanderen.
 • 5.3 Voor de Piraten zijn transparantie en objectiviteit fundamenteel. Het publiek moet correct geïnformeerd worden om op democratische wijze de juiste beslissingen te kunnen nemen, voor nu en voor later.
 • 5.4 Verantwoordelijkheid hangt samen met participatie: burgers kunnen enkel verantwoordelijkheid nemen als ze ook initiatief- en beslissingsrecht hebben.
 • 5.5 Piraten geloven dat iedereen het recht heeft om betrokken te worden bij beslissingen die hen aanbelangen en daartoe aangemoedigd moet worden. Elke burger heeft ook recht op informatie over hoe beslissingen genomen worden.

6. INFORMATIEVRIJHEID EN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING

420957_10150583370315796_2010852598_n

 • 6.1 Het recht van individuen om geïnformeerd te worden mag niet worden aangetast.
 • 6.2 Het internet moet een open en democratische plek zijn waar informatie vrij gedeeld kan worden. Elke burger heeft recht op de toegang tot een razendsnel, onbeperkt en goedkoop internet om informatie, kennis en cultuur te delen en bij te dragen aan de digitale commons.
 • 6.3 Begrenzingen van de vrijheid om informatie te verzamelen en te delen zijn onaanvaardbaar, behalve om de rechten van individuen te beschermen.
 • 6.4 Begrenzingen van de vrijheid van meningsuiting zijn onaanvaardbaar, behalve om de rechten van individuen te beschermen.
 • 6.5 Vrije meningsuiting is meer dan het recht om vrij onze mening te verkondigen. Het is ook het recht om gehoord te worden en om niet gecensureerd te worden. Klokkenluiders verdienen dan ook bescherming van de samenleving.

7. HET RECHT OP EEN WAARDIG LEVEN

 • 7.1 Piraten gunnen elk mens een waardig leven en zekerheid over de basisbehoeftes, zoals onderdak, voedsel en onderwijs.
 • 7.2 Voor Piraten primeren ecologische en menselijke belangen boven economische belangen. De economie moet ten dienste staan van de mensen, en niet andersom. De destructieve financiële economie die draait op speculatie en op investeringen in onethische projecten (bv. wapenproductie) moet aan banden gelegd worden.
 • 7.3 De Piraten pleiten voor het versterken van de lokale, reële en circulaire deeleconomie als buffer tegen de onstabiele en onvoorspelbare wereldeconomie. Het kapitaal dat uit de reële economie in de financiële markten gezogen wordt behoort toe aan de samenleving.
 • 7.4 De Piraten stellen vast hoe de arbeidsmarkt verandert door technologie: steeds meer klassieke jobs worden gedigitaliseerd of overgenomen door robots. Daarnaast biedt het internet lage transactiekosten en nieuwe mogelijkheden voor productie, distributie en consumptie. Ook worden steeds meer burgers zelfstandig ondernemer of freelancer, met alle risico’s en onzekerheden vandien. De wetgeving en de sociale zekerheid dienen aangepast te worden aan deze nieuwe realiteit. Ondernemerschap moet aangemoedigd in plaats van afgestraft worden.
 • 7.5 De Piraten stellen vast hoe het huidige groeimodel heel wat mentale druk en onzekerheid genereert. De Piraten pleiten voor het opzetten van experimenten met het basisinkomen om antwoorden te vinden op de deprimerende ratrace, de burnout-cultuur en de toenemende ongelijkheid. De Piraten geloven niet dat de financiële haalbaarheid van het basisinkomen het grootste obstakel is. Wel ontbreekt het aan politieke wil om de huidige machtsverhoudingen te veranderen.

8. DE DEELCULTUUR

Screen Shot 2014-12-20 at 14.19.07

 • 8.1 De Piraten zien hoe het internet ondermeer is uitgegroeid tot een platform om snel en goedkoop spullen te delen. Dit delen gebeurt zowel in de reële wereld (gereedschap, auto’s, slaapplek, …) als in de digitale wereld (video- en audiofragmenten, …).
 • 8.2 De opkomende circulaire deeleconomie biedt mogelijkheden om afval te vermijden, te consuminderen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Ook in fablabs, makerspaces, plukboerderijen en tal van communities bouwt men alternatieven voor of hacks van het wereldwijde consumentisme.
 • 8.3 De toegang tot kennis, technologie en cultuur is een fundamenteel burgerrecht. De huidige wetgeving omtrent intellectueel eigendom, auteurs- en patentrecht blokkeert echter deze toegang. De Piraten aanvaarden niet dat grote organisaties het auteurs- en patentrecht misbruiken om hun eigen positie te vrijwaren en winst te maken op kosten van de gemeenschap. Het is in het belang van de gemeenschap om verder te kunnen bouwen op de eerdere verwezenlijkingen in technologie, wetenschap en kunst.
 • 8.4 De Piraten erkennen het belang van intellectuele eigendom voor auteurs, artiesten, wetenschappers of uitvinders: het werk en de creativiteit die zij leveren moeten erkend en vergoed worden. De Piraten ijveren voor een inperking van de huidige copyright-termijn (70 jaar na de dood van de artiest), in overleg met verschillende vertegenwoordigers uit creatieve sector. Bovendien schuiven de Piraten het basisinkomen naar voor als mogelijk en te onderzoeken alternatief voor het ontransparante kunstenaarsstatuut.

9. DUURZAAMHEID ALS PRIORITEIT

 • 9.1 Ecologie en ethiek moeten primeren boven economische efficiëntie en winstmaximalisatie.
 • 9.2 Ons leefmilieu is de belangrijkste common. Maar de gezondheid en het voortbestaan van mens en dier worden bedreigd en onze planeet wordt vernietigd. Ecologische belangen en consequenties worden stelselmatig geminimaliseerd en genegeerd bij het nemen van economische en politieke beslissingen. De Piraten pleiten voor een holistische visie die het ecologische evenwicht en de draagkracht van de aarde respecteert.
 • 9.3 De economische groeicultuur is niet verenigbaar met de schaarste en de eindigheid van de natuurlijke grondstoffen. De Piraten menen dat we volop moeten inzetten op hernieuwbare en schone energie. De productiecapaciteit van de aarde moet gerespecteerd worden. De huidige overproductie en overconsumptie moeten dringend aan banden gelegd worden. We hebben niet het recht om onze planeet leeggeplunderd achter te laten voor de toekomstige generaties, noch om onze welvaart hier verder te bouwen op uitbuiting en slavernij elders ter wereld.
 • 9.4 Volgens de Piraten bieden technologie en wetenschappelijke vooruitgang nieuwe mogelijkheden voor duurzaam leven. Deze moeten volop onderzocht en aangewend worden, ten koste van oude gewoontes, machtsstructuren en lobbygroepen.

10153276_10152337416527439_4282656219882851470_n

Advertenties

32 gedachtes over “Basistekst van de Piraten

 1. had er al iets over gezien en gelezen maar weer kwijt geraak bedank print die nu ga die met aandacht lezen reeds lang op zoek naar een partij of groep moen het zo als je wil die echt verandering wil brengen voor het volk en hopelijk door het volk

  Liked by 1 persoon

 2. Top. Eindelijk een partij met een brede visie die de stem van de burgers weet te verwoorden en een wereldbeeld schetst die actueel, generatieoverschrijdend en uitgaat van mens als autonoom denkend altruistisch wezen.

  Liked by 1 persoon

 3. goede tekst! leuk dat er gehamerd word op experiment en ratio! voelde mij al niet meer op mijn plek bij de piraten door de typische Belgische linkse partij dogma’s die ik opmerkte bij veel piraten. Door deze tekst zullen die er na debat onderling wel uitgaan denk ik. Zowel de, in oude partijpolitieke visies, als rechts of als links bestelmpelde burgers, kunnen zich hier thuis voelden. Privacy , scheiding kerk en staat en bevordering van de wetenschap door gebruik te maken van open source, moeten centraal blijven staan !

  Liked by 1 persoon

 4. Dit is op Bert Blogt Ook herblogden reageerde:
  Ik heb met veel belangstelling onderstaand blog gelezen over het gedachtengoed van de Piratenpartij.
  Wat ze schrijven spreekt me aan, erg aan zelfs, want ik hou van autonome geesten en denkers/doeners.
  Vooral als ze, zoals ze claimen, wel de individuele integriteit respecteren en het recht van eenieder op een menswaardig bestaan.
  Ik ga me eens wat meer verdiepen in deze club.

  Liked by 3 people

 5. Wat ik mis in de tekst is het recht op persoonlijk bezit. Ik geloof in solidariteit, maar ik geloof ook dat die niet oneindig is. Ik geloof ook in de vrijheid om voor jezelf het een en ander te kunnen bij mekaar werken. Zoals het nu voorligt zie ik eerder een communistische tekst, die zegt dat alles van iedereen is, in een deeleconomie en ongelimiteerde solidariteit. Als ik niet minstens voor een fatsoenlijk deel voor mezelf en mijn gezin mag werken, haak ik af… Ondanks veel sympathie voor piraten. Sorry…

  Like

  1. Beste Jan Paulussen, ik kan je reactie wel begrijpen omdat jarenlange ingesleten/opgedrongen patronen doorbreken een lastige klus is. Communisme is met alle macht en gedurende eeuwen politiek gemanipuleerd zodat velen onterecht een soort van huivering voelen, zelfs al bij een zweem ervan. Het is juist privé-bezit wat zorgt voor enorme verschillen en aldus een enorme factor in discriminatie. Een gezin is de kleinste vorm van communisme en daar is blijkbaar niemand tegen… En op de laatste levensdag ziet iedereen in dat enig gevoel van bezit waarlijk een illusie is.

   Like

   1. Hey Danny; Thanks om er mee over na te denken; Voorlopig blijf ik bij mijn stelling. Ik geloof gewoon dat bezit best legitiem kan zijn. Ik geloof heel sterk in gelijkheid/herverdeling van kansen, maar ik geloof niet in gelijkheid of onvoorwaardelijke verdeling van alles. Het probleem met welvaart is, dat die er niet vanzelf komt, maar vrijwel steeds moet gecreëerd worden. Als iemand de moeite doet om graan te zaaien of brood te bakken, moet je hem minstens een redelijk deel zelf laten houden. Anders doet niemand nog de moeite, en betekend het dat ook het collectief alleen maar verarmt. Het is dus in ieders belang bezit te erkennen, en verschillen in bezit toe te laten. Het alternatief is allemaal tegelijk heel arm. Het gezin is naar mijn gevoel inderdaad de maximum grootte van volledige collectiviteit, en vaak ligt dat zelfs moeilijk aan het aantal scheidingen te zien. Ik mis daarom dus het recht op persoonlijk bezit in de voorliggende tekst. Met alle respect voor andere ideeën.

    Like

  2. dag Jan

   het uitbouwen van de commons staat privé-eigendom toch niet in de weg? dat staat ook letterlijk in het boek van David Bollier, ‘Think Like a Commoner’. de commons is net een gebied dat we nu niet meer kennen, verloren zijn doorheen de tijd: gemeenschapsgoed. we kennen enkel nog privé-bezit en staatsbezit. dat zie ik als een verarming van wat mens-zijn in een samenleving kan betekenen.

   ik ben ook absoluut geen voorstander van ‘elk gelijk en evenveel’. gelijkheid is een illusie, we zijn allemaal anders en unieke individuen. ik geloof wel in gelijkwaardigheid. dus bv. wat een basisinkomen betreft: iedereen krijgt evenveel, maar ook heeft iedereen het recht om veel/een beetje bij te verdienen, naar eigen verlangen en behoeftes. dit in tegenstelling tot (bepaalde vormen van) het communisme, waarin de staat erop toeziet dat elk evenveel krijgt of mag verdienen. dat lijkt me dictatoriaal en betuttelend.

   communisme associeer ik met centraal gezag en bestuur, een focus op staatsbezit en een gecentraliseerde planeconomie. daar hebben de commons helemaal niks mee te maken, integendeel. de commons verwijzen naar onze bossen en zeeën, naar gedeelde cultuur en kennis, naar ons erfgoed en onze stadspleinen, enz. het is net om al deze zaken in ons algemeen belang te beschermen, dat het belangrijk is om het terrein van de commons weer leven in te blazen.

   ik geloof wel dat er limieten gesteld moeten worden aan privé-kapitaal, kijk maar naar LuxLeaks, SwissLeaks, PanamaPapers, enz. de elite verrijkt zich via belastingontduikingen op de kap van het volk en de reële economie. dat vind ik ontoelaatbaar. er is genoeg voor de noden van ons allemaal, maar niet voor de hebzucht van ons allemaal. trop is te veel, en de huidige groeiende ongelijkheid vraagt om betere herverdelingsmechanismes, aangezien die van markt en staat nu overduidelijk falen. en dan komen we opnieuw bij de commons uit 😉

   bedankt voor je reactie, en piratengroet!

   Liked by 1 persoon

   1. Hey! Gek dat je verschil maakt tussen staatsbezit en commons; in mijn beleving was dat gewoon hetzelfde, want de staat zou toch het collectief moeten zijn. Nu je dat zo stelt zie ik dat je natuurlijk ongelooflijk gelijk hebt om dat verschil te maken. Een eye-opener!
    Toch dit ook: De toename van de ongelijkheid is een gevolg van een zeer lange periode van (relatieve) wereldvrede. Het is het gevolg van generaties van families die jaar in jaar uit meer welvaart opbouwen dan consumeren. Tegelijk is de wereldwijde armoede spectaculair afgenomen, is is obesitas wereldwijd zelfs volgens de UN een groter probleem dan honger. Hoewel ik het eens ben dat te grote verschillen niet goed zijn, is het wel het gevolg van een positieve oorzaak. (Professor Hans Rosling heeft daar heldere Youtubes en TedTalks over).
    Mijn punt blijft ondertussen toch dit: Het recht op bezit mis ik in de voorliggende piratentekst (al begrijp ik nu dat je er ook niet tegen bent).
    Nog eens bedankt voor je insight!

    Like

   2. Je maakt terecht dit onderscheid. Het verwerven van een beperkt privé bezit lijkt me niet in contradictie met de idee van commons en de praktijk van een basisinkomen. Deze structuurwijziging had trouwens al lang gerealiseerd moeten worden en had wellicht veel psychologische miserie kunnen voorkomen.

    Like

  3. Hallo Jan! Interessant punt. Erg diep kan ik er zeker niet op ingaan, maar als lid kan ik je verzekeren dat de (meeste) piraten zeker geen communisten zijn. Ik draag je opmerking graag voor tijdens de volgende bespreking van de tekst (tenzij je daar zelf graag eens over komt praten natuurlijk – altijd welkom!).

   Like

 6. Jan Paulissen, je schrijft: “De toename van de ongelijkheid is een gevolg van een zeer lange periode van (relatieve) wereldvrede”. Dat klopt niet helemaal, of liever klopt zelfs helemaal niet voor hen die gigantische fortuinen hebben opgebouwd en nog steeds opbouwen uit oorlog.

  Liked by 1 persoon

 7. Deze tekst juist ontdekt en ik kan er mij wel in vinden !
  Zoals Jan Paulissen aangeeft staan er echter een paar dingen niet in – en dat is een lacune die, denk ik, moet opgevuld worden.
  Nu eerst even “Think Like a Commoner” lezen.

  Liked by 1 persoon

 8. Hoe denken de Piraten over Defensie? En dat heb ik het niet over ‘de wapenlobby’ of iets dergelijks. Alle dingen die ik lees hierboven: roerend mee eens. Maar verdedigt de Piratenmaatschappij zich mogelijkerwijs tegen een agressor met heel andere ideeen, wanneer zich op een zwarte dag de noodzaak voordoet? ‘We zijn tegen oorlog’.. ja, wie niet? Maar toch is oorlog een dagelijkse realiteit in deze wereld en daar zal ook de Piratenpartij niet heel snel iets aan kunnen veranderen.

  Liked by 1 persoon

  1. dag Cornelis, over defensie schreven wij dit in ons gecrowd-sourced programma voor de verkiezingen van 2014:

   Internationale politiek en mensenrechten

   De Piratenpartij gelooft dat de digitalisering, de globalisering en de internationale machtsverschuivingen de uitwerking van een nieuwe, democratische en transparante buitenlandse politiek noodzakelijk maken.

   Over het leger en oorlogsvoering stellen wij het volgende voor:
   – De Piraten zijn voor vrede en tegen oorlogen en cyberwars.
   – De Piratenpartij heeft geen enkele expansiedrang. De taken van het leger zijn beperkt tot landsverdediging en humanitaire hulp aan andere landen of bezette landen, ongeacht of die bezetter een bondgenoot is of niet. Het leger heeft ook als taak om de Belgische bevolking te ondersteunen bij (natuur)rampen op haar grondgebied.
   – De Piratenpartij wil de illegale verkoop van wapens inperken. We pleiten voor het onvervalsbaar kenmerken van elk individueel wapen dat geproduceerd wordt, zodat het traceerbaar is.

   Oorlogen moeten zo veel mogelijk voorkomen worden. België en Europa zijn niet de enige spelers op wereldniveau, maar ze kunnen wel een voortrekkersrol spelen. Daarom stellen wij het volgende voor:
   – De Piraten willen de Rechten van de Mens uitbreiden en versterken, ook in de digitale wereld en op het internet.
   – De Piratenpartij is voor een sterke VN.
   – De Piratenpartij wil een verbod op en vernietiging van alle nucleaire en chemische wapens.
   – De Piraten zullen elke regering boycotten die bewust acties uitvoert die leiden tot de dood van burgers.

   Deze maatregelen beperken bovendien de mogelijkheden die regimes hebben om hun eigen bevolking te onderdrukken. De enigen die het recht hebben om rechterlijke macht uit te oefenen in dergelijke conflicten, zijn internationale organisaties zoals de VN.

   zie: http://programma.piratenpartij.be/#/start

   Like

 9. Goed verhaal, Ik moet het nog een paar keer grondig lezen. Wil wel graag toch wat onderscheid maken: Liefst wel Piraten die weten waar ze over praten, kan best op verschillend terrein zijn maar liever geen oppervlakkig PR geneuzel. We kunnen dan SAMEN problemen gaan oplossen en elkaar helpen met nieuwe desnoods dwarse invalshoeken om dingen aan het werk te krijgen en waarde en werk te genereren.

  Like

 10. Godzijdank zijn er nog mensen met een klare kijk op deze wereld. Ik heb de laatste tijd zeer veel reacties op politieke artikels gelezen en het is echt erg. Iemand die een beetje sociaal denkt, wordt meteen uitgemaakt voor links uitschot en vice versa.
  Bedankt voor deze verhelderende tekst. Maak nu maar gauw werk van die politieke vleugel over heel België zodat er straks met de verkiezingen een volwaardig alternatief is in plaats van de compleet foute VB foert-stemmen.

  Like

 11. Ik kan deze tekst onderschrijven, zeker met de nuances en constructiviteit die in deze conversaties naar voor komt.

  Ik ontvlucht de regio Gent binnenkort en ga in Flobecq wonen met zicht op de papieren grens met Vlaanderen. Is er zicht op Piraten in Flobecq? Mijn schuilhol kan dienen als schip, mijn intenties als kompas, mijn pen als wapen.

  Like

 12. Beste, ik ben geïnteresseerd in jullie ‘project’, maar voel me meestal toch in het bijzonder gemotiveerd en aangesproken in 1 op 1 gesprekken of groepsdiscussies en/of brainstorms. Graag zou ik uitgenodigd worden op evenementen of en/of gesprekken die zich baseren op de inbreng van anderen om – laat dat duidelijk zijn – op een ’n bepaald moment ook tot weloverwogen en intelligente acties over te gaan om de – sterk geformuleerde – kernwaarden uit te dragen en te trachten een significant deel van onze medeburgers niet alleen op de hoogte te brengen van politieke alternatieven maar hen ook te activeren omdat politiek en democratie in het bijzonder nu éénmaal niet kunnen blijven bestaan door slechts één maal om de zoveel jaar een bolletje rood te gaan kleuren. Dus, de spreekwoordelijke bal ligt in jullie kamp! Vriendelijke groet, Johan

  Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s